Malerfagets behandlingsanvisninger
Leksikon
Danske Malermestre
 

Hvorfor MBA?
Af Lilian Bech, Afdelingschef, Danske Malermestre

Forord

Dette elektroniske behandlingskatalog er udarbejdet af Malerfagets Oplysningsråd under Danske Malermestre og beskriver alle typer for bygningsmalearbejde såsom nybehandling, vedligeholdelse og renovering.

Det er hensigten med kataloget at give byggeriets parter et fælles udgangspunkt for beskivelse af alle typer malearbejde. Ved korrekt brug af kataloget vil der kunne udarbejdes præcise beskrivelser, så parterne har mulighed for at forholde sig til en aftalt kvalitet, og derved minimeres risikoen for misforståelser.

Malerfagets oplysningsråd har ved udarbejdelsen af dette katalog tilpasset beskrivelserne, så der opnås de teknisk og økonomisk mest præcise løsninger, men samtidig med mest mulig hensyntagen til arbejdsmiljøet.

Det er vores opfattelse, at selv ikke særligt malerkyndige rådgivere vil kunne have stor glæde af dette katalog. Det skyldes, at kataloget tager udgangspunkt i såvel de eksisterende underlag og behandlinger som den ønskede kvalitet af de endelige overflader, og at vi har tilstræbt en stor brugervenlighed.

Alle behandlingsbeskrivelser er udarbejdet i overensstemmelse med faglig erfaring og kutyme.
Det anbefales dog, at der altid foretages en konkret faglig vurdering og tilpasning ved enhver byggesag.

Det er en forudsætning, at kravene til underlagene er som beskrevet, og at der ikke ændres i behandlingsanvisningerne, i modsat fald kan det forventede udfald og kvalitetskrav ikke opnås. Det forudsættes ligeledes, at underlagene er korrekt optørrede, så efterfølgende malebehandling kan foretages fagligt korrekt.

Ved alle større opgaver, eller hvor der er mistanke om en problematisk overflade eller behandling, anbefales det altid at foretage en prøvebehandling. Referenceoverflader anbefales endvidere, såfremt der ikke er balance mellem indfalds- og udfaldskrav. Denne reference godkendes af bygherren eller dennes rådgiver og vil fremstå som reference i byggesagens videre forløb.

For god ordens skyld skal det nævnes, at udskrifter af behandlingsanvisningerne altid skal vedlægges udbudsmaterialet. Årsagen skyldes, at der under opbygningen af beskrivelserne fremkommer nogle valgmuligheder, der ikke kan fortolkes udelukkende via nummeret på behandlingsanvisningerne, eksempelvis hvilken type vægbeklædning der ønskes.

Til sidst vil vi gøre opmærksom på, at Malerfagets Oplysningsråds tekniske konsulenter altid står til rådighed med yderlige information om malearbejde eller produkter. Ligesom vi gerne vil høre, hvis der er maleopgaver, der ikke er dækket af Malerfagets Behandlingsanvisninger.

Malerfagets Oplysningsråd udgav i 1999 specielle behandlingsanvisninger til vedligehold og renovering af malearbejde.

Baggrunden for disse tiltag var, at det gang på gang viste sig, at anvisninger til egentlige renoveringsopgaver ikke fandtes. Udbydere af malearbejde var henvist til selv at forsøge at bygge nogle systemer op, som i mange tilfælde ikke levede op til det forventede og gav anledning til tvister udbydere og udførende imellem. Derfor tog Malerfagets Oplysnings­råd initiativet til udarbejdelse af et sådant værktøj.

I mellemtiden har det så vist sig, at en del udbydere har efterspurgt nybehandlingsanvisninger opbygget efter samme princip som renoveringskataloget, og Malerfagets Oplysningsråd mødte også stor utilfredshed med, at der i større sager skulle beskrives ud fra flere forskellige kataloger, hvilket på ingen måde virkede professionelt og ej heller brugervenligt. Derfor tog Malerfagets Oplysningsråd i begyndelsen af 2003 initiativ til udarbejdelse af et samlet beskrivelsesværktøj, som indeholder både nybehandling, vedligehold og renovering.

Center for Bygningsbevaring i Raadvad

M.B.A. Malerfagets Behandlingsanvisninger

Malerfagets Oplysningsråds største interesse i disse tiltag er at være behjælpelig med korrekte, forståelige behandlingsanvisninger, hvor risikoen for misforståelse gerne skulle minimeres, således at der ikke burde opstå tvivl om udbyderens forventede udfald og samtidig skabe mulighed for, at tilbudsgivningen vil blive realistisk i forhold til det udbudte.

Ud over behandlingsanvisninger vedrørende alle former for malearbejde indeholder værktøjet forklarende tekst på fagbegreber såsom funktionsklasse, forventede udfald m.m., der vil bl.a. i databasen ligge et fotografi af så at sige alle de underlag, der kan males på inden for faget.

Samtlige faglige/tekniske artikler, som udgives i Danske Malermestres fagblad, vil ligge som et samlet værk, der kan gøres brug af i specifikke situationer, ligesom en kort beskrivelse af gængse maleprodukter vil være at finde.

Malerfagets Oplysningsråd.
Tlf.: 70 23 73 00