Malerfagets behandlingsanvisninger
Leksikon
Danske Malermestre
 
Arbejdsmiljø 
 
Kilde: Arbejdsmiljøhuset.
 
Arbejdsmiljøet inden for malerbranchen er igennem en årrække blevet væsentligt forbedret. En forbedring der endda gør, at det er muligt at beskæftige selv gravide inden for malerbranchen. Denne forbedring er etableret gennem et målrettet og positivt samarbejde mellem de faglige organisationer, arbejdsgivere, leverandører og offentlige myndigheder.
Kodenumre og substitution
Op gennem 1970'erne havde malerfaget meget store problemer med opløsningsmiddelholdige produkter, der desværre gav mange hjerneskader.
Dette problem er løst i dag, idet det er muligt at finde malerprodukter til stort set alle former for maleropgaver, der ikke indeholder opløsningsmidler.
Løsningen var kodenumre og substitution, der gør det muligt at finde det mindst farlige produkt til en given arbejdsopgave.
Alle malevarer skal have et kodenummer (fx 2–1). Jo højere tal før stregen, jo mere beskyttelse skal man have mod indånding. Jo højere tal efter stregen, jo mere beskyttelse skal man have mod kontakt med produktet eller indånding af sprøjtetåge. Substitutions-princippet betyder, at man altid skal bruge det mindst farlige produkt til en maleropgave - altså et produkt med det lavest mulige kodenummer.
Arbejdstilsynet har fastsat regler for sammenhæng mellem kodenummer, arbejdsopgave og værnemidler. Se Arbejde med kodenummererede produkter. Bilag 1 fortæller om hvilke produkter, der er omfattet. De andre bilag dækker arbejdsområder. Fx er bilag 2 for Bygningsmaling, bilag 4 Arbejde på Konstruktioner, fx maling af vindmølletårne, og bilag 7 Industriel overfladebehandling på faste arbejdssteder.
Bekendtgørelsen henvender sig både til brugeren, som har ansvaret for udførelsen og til den projekterende, som har ansvaret for beskrivelsen af den enkelte maleopgave.
Brugsanvisninger – produkter og maskiner
Farve- og Lakindustrien udarbejder sikkerhedsdatablade for så godt som alle produkter, selv om der kun er krav om det for de, der anses for farlige.
For de farlige produkter skal det enkelte malerfirma selv udarbejde en såkaldt arbejdsplads-brugsanvisning (APB), hvor leverandørens sikkerhedsdatablade er tilpasset den måde, produktet håndteres i firmaet på.
For elektriske maskiner skal der forefindes brugsanvisninger, bl.a. med oplysning om vibrationsniveau.
Af datablade og brugsanvisninger fremgår det hvilke sikkerhedsforanstaltninger, man skal tage i forbindelse med støj, vibrationer m.m., og hvordan man skal forholde sig, hvis man får produktet i øjne eller på huden osv.
Datablade og brugsanvisninger skal være på dansk og være tilgængelig enten hos den enkelte maler eller på arbejdspladsen.
Datablade og brugsanvisninger kan fås enten på leverandørernes hjemmesider eller ved henvendelse til de enkelte leverandører.
 
Gravide bygningsmalere
Gravide har krav på en APV, der omfatter deres arbejdsforhold og produkter. Danske Malermestres Barselsfond betaler for en gravidrapport med vurdering af firmaets produkter (op til 30 produkter, flere kan tilkøbes) efter kriterier udarbejdet af ARBEJDSMILJØHUSET og Arbejdsmedicinsk Klinik. Med produktlisten følger en pjece om arbejdsforholdene og evt. et APV-skema.
Arbejdspladsforhold
Enhver virksomhed, der beskæftiger ansatte, er forpligtet til at foretage en Arbejdspladsvurdering (APV). Af APV'en, som skal være skriftlig, skal det fremgå, om der er særlige problemer på arbejdspladsen, der skal tages højde for, så arbejdet kan foregå sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
Hvor arbejdspladsen er af mere stationær karakter (eks. flyttelejligheder), kan virksomheden udarbejde en generel APV for denne arbejdsplads; men hvor arbejdspladsen er af varierende karakter (eks. nybygning), skal der udarbejdes en APV for den enkelte arbejdsplads.
Generel rådgivning
Rådgivning og vejledning om arbejdspladsforhold, materialevalg, skemaer tilrettet malerfaget  m.m. kan fås hos Arbejdsmiljøhuset www.am-huset.dk
Branchearbejdsmiljørådet for bygge og anlæg www.bar-ba.dk yder generel rådgivning i forbindelse med arbejdsmiljøspørgsmål på arbejdspladser, herunder gode hjælpemidler, skurindretning, ulykkesforebyggelse og branchevejledninger bl.a. med håndtering af bly og PCB på byggepladser..
Den årlige Arbejdsmiljødrøftelse
Virksomheder med ansatte skal årligt gennemføre en arbejdsmiljødrøftelse. Ved mindre end 10 ansatte foretages drøftelsen mellem arbejdsgiver og de ansatte. Ved 10 og flere ansatte sker arbejdsmiljødrøftelsen i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation. Når man gennemfører den årlige arbejdsmiljødrøftelse, er det vigtigt, at alle arbejdsfunktioner tænkes igennem, at man kigger tilbage på året, der er gået, og beslutter hvordan arbejdsmiljøorganisationen skal arbejde det kommende år.
Det er arbejdsgiveren, der skal indkalde til drøftelsen, og det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at der følges op på de beslutninger, som træffes. 
Drøftelsen SKAL indeholde følgende hovedpunkter:
  • Tilrettelæggelse af samarbejde om sikkerhed og sundhed det næste år. Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation skal fastlægge samarbejdsformer og mødeintervaller.
  • Opfølgning på målene for det foregående års arbejdsmiljøarbejde.
  • Prioritering af indsatsområder og fastsættelse af nye mål for de kommende års arbejde.
Desuden er drøftelsen med til at afklare behovet for kompetenceudvikling og dermed ønskerne til supplerende uddannelse af arbejdsmiljøorganisationen.
Arbejdstilsynet kræver skriftlig dokumentation for, at den årlige drøftelse har fundet sted.

 

Krav til arbejdsmiljøorganisationen i virksomheden

 
1-9 ansatte
10-34
ansatte
flere end 35
ansatte
Arbejdsmiljø-organisation
Ikke krav om valg af arbejdsmiljørepræsentant (AMR) eller etablering af en arbejdsmiljøorganisation (AMO).
Arbejdsgiver tilrettelægger årligt sammen med de ansatte indhold og form af det kommende års samarbejde om sikkerhed og sundhed.
Arbejdsmiljøgruppe (AMG) med en eller flere arbejdsledere og en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter.
 
 
En eller flere arbejdsmiljøgrupper (AMG). Op til to arbejdsledere og to arbejdsmiljørepræsentanter fra AMG danner et arbejdsmiljøudvalg (AMU) hvor det overordnede AM-arbejde foregår.
Der er ikke nogen krav om mødefrekvens, men der skal min. årligt gennemføres en arbejdsmiljødrøftelse, hvor AMO tilrettelægger indhold, form og mål for det kommende års samarbejde om sikkerhed og sundhed.
Uddannelse
 
Arbejdsgiver og ansatte skal hvert år drøfte, om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø tilstede i virksomheden.
Medlemmer af AMO skal have gennemført de obligatoriske 3-dages arbejdsmiljøuddannelse. Den gamle sikkerheds-/arbejdsmiljøuddannelse, taget mellem 1. april 1991 og 1. oktober 2010, er stadig gyldig.
Supplerende
uddannelse
Arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) med den nye 3-dages uddannelse, skal inden for det første år tilbydes 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse.
Alle medlemmer af AMO skal hvert år tilbydes 1½ dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse.
 
AMR: arbejdsmiljørepræsentant
AMO: arbejdsmiljøorganisation
AMG: arbejdsmiljøgruppe
AMU: arbejdsmiljøudvalg
 

Arbejdsmiljøorganisationen på bygge- og anlægspladser

Der gælder særlige regler for sikkerhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser:
 
Når en arbejdsgiver beskæftiger mindst 5 ansatte på en byggeplads 14 dage eller derover, skal der oprettes en arbejdsmiljøorganisation. Det vil sige, at der skal vælges en arbejdsmiljørepræsentant og en repræsentant for ledelsen til at tage sig af arbejdsmiljø- og sikkerhedsspørgsmål på den pågældende plads.
Arbejdsmiljøorganisationen skal oprettes, uanset om der i forvejen findes en arbejdsmiljøorganisation i hjemmevirksomheden.
 
Bygherren har en række forpligtelser. En af disse er at udarbejde en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed på større byggepladser.
 
Mindst en gang hver 14. dag skal der afholdes sikkerhedsmøder på pladsen. Her kan man med fordel diskutere og ajourføre planen for sikkerhed og sundhed. Der skal skrives referat fra disse møder.
Arbejdspladsvurderingen for byggepladsen kan med fordel opdateres inden mødet.
 
Regler for uddannelse af medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen på bygge- og anlægspladser er de samme som i virksomheden.